domingo, 11 de enero de 2015

Tomás Sánchez Shihan 7º Dan Aikido Aikikai, Roberto Sánchez Shidoin 6º Dan Aikido Aikikai, Christian Tissier Shihan 7º Dan Aikido Aikikai, Doshu Moriteru Ueshiba.