martes, 30 de abril de 2013

AIKIDO. Doshu Moriteru Ueshiba & Waka Sensei. Aiki Jinja Taisai 2013.