martes, 17 de julio de 2012

Saito Sensei Aikido Bukiwaza.