miércoles, 7 de mayo de 2014

Aiki Jinja Taisai 2014. Ueshiba Moriteru Doshu & Ueshiba Mitsuteru Dojo Cho. AIKIDO AIKIKAI.